Cwrdd â’r Tîm

Mae'r tîm ACE Hub Cymru yn angerddol am yr agenda ACE a chefnogi’r genedl i ddod yn ymwybodol o ACE, ac yn wybodus o drawma yn ymarferol.

Joanne Hopkins

Cyfarwyddwr Canolfan Gymorth Ace

“Fy uchelgais drwy gydol fy ngyrfa fu gwneud gwahaniaeth, a cheisio a manteisio ar gyfleoedd i wneud hynny. Mae rhai o’m cyflawniadau mwyaf balch hefyd wedi llywio fy mywyd. Datblygais y Strategaeth gyntaf i ddileu trais yn erbyn menywod a merched ar gyfer Llywodraeth y DU, rhywbeth sy’n dal i fod yn uchafbwynt proffesiynol i mi, ac hyd heddiw rwy’n angerddol am fynd i’r afael â phob math o drais ar sail rhywedd a’r anghydraddoldeb mewn cymdeithas sy’n sail iddo. Yr wyf wedi bod yn hyrwyddwr amrywiaeth a chynhwysiant yn y Swyddfa Gartref ers blynyddoedd lawer, gan gynnwys cadeirydd rhwydwaith Menywod y Swyddfa Gartref ac uwch noddwr y rhwydwaith cydraddoldeb rhywiol.

Fy uchelgais yw cymryd y sgiliau a’r arbenigedd rwyf wedi’u caffael o 18 mlynedd yn y sector cyhoeddus a chyflawniadau academaidd i barhau i ddatblygu fy ngwybodaeth am yr hyn sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl, dysgu a pharhau i ddysgu, yn academaidd ac yn unig o brofi gwrando ac ymgysylltu â phobl. A chefnogi eraill i wireddu eu gobeithion, eu breuddwydion a’u huchelgeisiau. Ac i fy nheulu fod yn falch o’r hyn rwy’n ei wneud.”

Natalie Blakeborough

Dirprwy Arweinydd

“Rwyf wedi gweithio yn y trydydd sector trais arbenigol yn erbyn menywod a merched ers 13 mlynedd mewn rolau cymorth rheng flaen ac uwch reolwyr ac mae fy mhrofiad gwaith a’m haddysg cyn hyn mewn gwaith ieuenctid mewn sefydliadau awdurdodau lleol a thrydydd sector. Credaf yn gryf fod buddsoddi mewn pobl ifanc yn helpu i feithrin gwydnwch ac yn eu cefnogi i gyflawni eu potensial llawnaf.

Mae gennyf ddiddordeb cryf, ac yr wyf yn teimlo’n gryf yn ei gylch, yn atal adfyd a thrawma rhag digwydd yn y lle cyntaf, ond hefyd o ran atal niwed pellach drwy gael cymunedau a gwasanaethau gwybodus ar gael i’r rhai sy’n ei brofi. Fy ngwaith diweddaraf fu datblygu ar ddull system gyfan o fynd i’r afael â thrais yn erbyn menywod a merched – “Newid sy’n Para” Cymorth i Fenywod Cymru. Drwy’r gwaith hwn rwyf wedi gweld drosom fy hun na fydd hyfforddi unigolion yn unig yn gweithio i gyflawni newid parhaol, mae angen i ni gysylltu’r dotiau a sicrhau bod y systemau rydym yn gweithio ynddynt yn galluogi newid yn hytrach na’i wrthsefyll.

Mae fy ngyrfa wedi’i llunio gan y profiadau lle mae menywod, plant a phobl ifanc wedi ymddiried digon ynof i gerdded ochr yn ochr â nhw yn eu taith adfer. Yn anffodus, mae’r profiad hwn hefyd wedi amlygu lle mae systemau’n methu unigolion, ond yr wyf wedi ei gwneud yn ddyhead personol i herio’r methiannau hynny yn y system lle bynnag y mae fy ngyrfa yn mynd â mi, fel ein bod yn mynd y tu hwnt i ddogfennu dysgu a gwthio am newid gwirioneddol fel na fydd unrhyw blentyn, person ifanc neu oedolyn sy’n wynebu adfyd a thrawma yn methu yn y dyfodol.

Rôl bwysicaf fy mywyd yw bod yn fam i’m merch ac mae fy ymgyrch bob dydd yn cael ei thanio drwy wybod ei bod yn fy ngwylio i, a menywod eraill, yn ymladd dros gydraddoldeb fel bod ganddi ddyfodol heb wahaniaethu.”

Joseff Bromwell

Uwch Reolwr Prosiect

Ymunodd Joe â Sefydliad Iechyd y Byd yn 2018 gan gefnogi’r Rhaglen Gweithredu Cynnar Gyda’n Gilydd. Mae Joe yn rheolwr prosiect profiadol sy’n darparu cyswllt rhwng Iechyd Cyhoeddus Cymru, pedwar heddlu Cymru, CEMS a phartneriaid ehangach. Mae Joe hefyd yn rhoi cymorth i’r Rhaglen Menywod mewn Cyfiawnder, sy’n mabwysiadu dull amlasiantaethol o weithredu’r Glasbrint Troseddau Benywaidd yng Nghymru.

Samia Addis

Uwch Ymchwilydd Iechyd Cyhoeddus

Ers ymuno â Hyb ACE Cymru yn Ebrill 2021, mae Samia wedi gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil. Mae’r rhain yn cynnwys archwilio effaith prosiectau cymunedol ar ACEau ac adfyd; adolygiad llenyddiaeth i nodi’r iaith a’r derminoleg allweddol sy’n ymwneud â gwybodaeth trawma; ac astudiaeth gymharol o gymunedau wedi’u llywio gan drawma ledled Cymru. Cyn ymuno ag ACE Hub Cymru, treuliodd Samia 15 mlynedd fel cydymaith ymchwil ym Mhrifysgol Caerdydd. Yn y rôl hon bu Samia yn gweithio ar brosiectau a oedd yn canolbwyntio ar iechyd a lles plant a phobl ifanc, gan gynnwys plant mewn gofal cymdeithasol; profiad defnyddwyr gwasanaeth; a gweithredu gwelliannau gwasanaeth. Tra ym Mhrifysgol Caerdydd, cwblhaodd Samia PhD a oedd yn canolbwyntio ar y nifer sy’n manteisio ar yr hawl i brydau ysgol am ddim gan ddisgyblion ysgolion uwchradd yng Nghymru.

Huw Williams

Ymchwilydd

Rwy’n ymchwilydd sy’n arwain ar werthusiad y Glasbrintiau Cyfiawnder Ieuenctid a Throsedd Benywod. Ar hyn o bryd rydw i’n gweithio ar fanylebau ymchwil ar gyfer y Gwasanaeth Ymweliadol Mam a phecyn hyfforddi sy’n wybodus ar ryw a thrawma. Rwyf hefyd yn cwblhau darn sy’n cymharu dau werthusiad o’r dull Enhanced Case Managment. Mae’r darnau hyn yn ceisio cyfarwyddo’r gwerthusiad o wahanol wasanaethau a fydd yn ei dro yn darparu argymhellion ar gyfer cyflwyniadau pellach.

Emma Howells

Arweinydd Camddefnyddio Sylweddau

“Rwyf wedi gweithio yn y sector camddefnyddio sylweddau am y 17 mlynedd diwethaf i ddechrau fel gweithiwr rheng flaen ac yna fel arweinydd tîm yn gwasanaethu’r tair sir, sef Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin ar gyfer Gwasanaeth Pobl Ifanc Barod – Dewisiadau. Rwy’n angerddol am leihau niwed ac adferiad ac wedi cael y fraint o fod yn rhan o deithiau cymaint o bobl ifanc. Mae fy ngyrfa wedi canolbwyntio’n bennaf ar blant a phobl ifanc o fewn y maes camddefnyddio sylweddau, ac mae hyn wedi fy ysbrydoli i ymuno â Hyb ACE Cymru i arwain y ffordd i’r sector camddefnyddio sylweddau gael ei hysbysu gan TrACE. Rwy’n credu ym mhwysigrwydd creu amgylchedd sy’n cofleidio caredigrwydd, diolchgarwch a gofal gyda thosturi. Fy ngwerthoedd craidd yw ymddiriedaeth, gonestrwydd, tryloywder, empathi ac agwedd gadarnhaol y byddaf yn dod â mi i’r rôl newydd hon.

Yn ogystal â hyn dwi’n fam i Megan sy’n 23 a Rowan sy’n 15, dwi’n dyheu am fod yn fodel rôl positif iddyn nhw. Rwyf wrth fy modd yn cerdded ac mae gennyf dri chi hardd sy’n fy nghadw’n brysur. Rwyf wedi ymuno â dosbarth ioga yn ddiweddar ac yn mwynhau myfyrdod dan arweiniad.”

Jennifer Ellis

Reolwr Cymorth Busnes

Ymunodd Jennifer ag Iechyd Cyhoeddus Cymru yn 2016 ac mae wedi gweithio ar draws Cyfarwyddiaethau amrywiol cyn ymuno â’r Hwb ACE  Cymru mewn amrywiaeth o rolau, megis Cynorthwyydd Personol i Gyfarwyddwr Rhaglen yn y Rhaglen Gweithredu’n Gynnar gyda’n Gilydd ac yn fwy diweddar fel Rheolwr Cymorth Busnes i’r tîm gweinyddol ar ymateb Iechyd Cyhoeddus Cymru i Covid.

M

ae Jennifer yn mwynhau’r her o weithio mewn amgylchedd prysur sydd â’r nod o sicrhau newid i’n cenedl. Mae hi’n edrych ymlaen at gynorthwyo’r tîm a’u cefnogi i gyflawni eu nodau wrth helpu Cymru i ddod yn fwy gwybodus am drawma.

 

Mae gan Jennifer fywyd teuluol prysur ac mae ei hamser hamdden yn aml yn canolbwyntio ar gael trefn arnynt!

Lauren Hopkins

Swyddog Ymgysylltu Cyfathrebu

Ar hyn o bryd rwy’n gweithio mewn rôl Cymorth Cyfathrebu gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru ar draws y timau Hyb ACE a VPU.

Rwyf wedi graddio’n ddiweddar o Brifysgol Aberystwyth gyda gradd Cyfryngau a Chyfathrebu ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio tuag at Radd Meistr mewn Marchnata.

Y tu allan i’r gwaith ac astudio, rwy’n mwynhau darllen llyfrau hunangymorth a gwylio’r machlud.

Zarqa Hussain

Rheolwr Prosiect

Ers dechrau ei gyrfa, mae Zarqa wedi gweithio mewn gwasanaethau statudol ac anstatudol a’r thema gyffredin yn yr holl rolau fu helpu eraill.  Dechreuodd ei gyrfa yn Weithiwr Ieuenctid a Chymunedol ar ôl graddio gan weithio mewn gwasanaethau cyffuriau i bobl ifanc ac yna oedolion.  Mae wedi treulio 4 blynedd diwethaf ei gyrfa mewn rolau rheoli Iechyd a Llesiant yn y sector Tai ac Addysg Bellach.

 

Mae ei rôl Rheolwr Prosiect yn yr Hwb ACE Cymru y yn canolbwyntio’n bennaf ar y Sector Addysg Bellach a’i gefnogi i ymgorffori a chynnal dull gwybodus am drawma o ran y ffordd y mae’n gweithio gyda dysgwyr a staff.   Mae hi’n edrych ymlaen at gael mewnbwn ehangach i amcanion Hwb ACE Cymru, gan ddefnyddio ei phrofiadau personol a phroffesiynol i helpu i lywio gwaith yn y dyfodol.

Yn ei hamser hamdden mae Zarqa yn Hyfforddwr Criced ac mae ganddi amryw o rolau eraill ym maes criced gan gynnwys Cadw Sgôr.  Mae hi hefyd wrth ei bodd yn ei rhandir lle gall ymlacio a philtran a cheisio tyfu rhai llysiau wrth wneud hynny.  Mae ganddi gi bach sy’n ei chadw’n weithgar a phrysur ac mae’n gwneud iddi chwerthin bob dydd!

Bronwyn Roane

Arweinydd Cenedlaethol Ar Gyfer Strategaeth, Sgiliau A Hyfforddiant
Mae Bronwyn wedi gweithio fel Therapydd Galwedigaethol (OT) ers iddi gymhwyso yn 2009. Yn wreiddiol o Dde Affrica, mae hi wedi bod yn gweithio yn y GIG ers 11 mlynedd, gan weithio’n uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Mae hefyd wedi datblygu i rolau arweinyddiaeth uwch ym maes therapi galwedigaethol i blant.  Dangosodd ei gwaith iddi bwysigrwydd rhoi’r cymorth cywir ar yr adeg iawn i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Yn ogystal, mae’n angerddol am wasanaethau sydd ar gael i bawb sy’n cael eu cynllunio gan y bobl sy’n eu defnyddio.

 Mae Bronwyn yn gyffrous i fod yn cychwyn ar lwybr gyrfa newydd yn Hyb ACE Cymru ac mae’n teimlo’n gryf iawn am Drawma ac Ymarfer ym maes Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) sy’n seiliedig ar Wybodaeth .

 

Morgan Savoury

Swyddog Ymchwil

Mae Morgan wedi ymuno â thîm hyb ACE fel Swyddog Ymchwil. Bydd yn gweithio ar brosiect sydd â’r nod o wella ymchwil presennol ar hyfforddiant ac adnoddau wedi’u llywio gan drawma. Mae ganddi brofiad o ddadansoddi data ar gyfer sefydliadau o fewn y sector cyhoeddus. Graddiodd hefyd yn ddiweddar gydag anrhydedd ail ddosbarth uwch mewn Seicoleg o Brifysgol Bryste. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys effaith VAWAG, y system cyfiawnder troseddol, camddefnyddio sylweddau/dibyniaeth a therapïau seicolegol a fferyllol.

Mae’n anelu at wella canlyniadau i bobl sydd wedi profi trawma trwy ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer yn y sector. Mae hi’n arbennig o angerddol am gael effaith gadarnhaol ar fywydau menywod a phlant sydd wedi cael profiad o drais rhywiol a/neu drais yn y cartref. Mae hi’n gyffrous i ddatblygu’n broffesiynol ac yn bersonol trwy ei rôl, a chyfrannu at y gwaith anhygoel y mae’r tîm wedi’i wneud hyd yn hyn.

Tom Seacombe

Swyddog Cymorth Prosiect

Rôl Tom o fewn Hyb Ace Cymru yw fel swyddog cymorth prosiect; mae Tom wedi bod gyda Iechyd Cyhoeddus Cymru ers 2021 ac mae wedi gweithio yn flaenorol yn yr is-adran Diogelu Iechyd, fel swyddog gweinyddol i’r tîm Gweithrediadau a’r tîm Camddefnyddio Sylweddau. Roedd Tom hefyd yn aelod o’r Gell Weinyddol Genedlaethol ar gyfer ymateb Covid i Iechyd Cyhoeddus Cymru ac mae’n brofiadol o weithio mewn rôl dan bwysau mawr a gweithio o fewn terfynau amser tynn. Mae profiad blaenorol Tom wedi cynnwys gweithio o fewn y sector manwerthu a’r diwydiant digwyddiadau ac mae’n dod â chyfoeth o brofiad i Dîm Hyb Ace Cymru. Mae Tom yn mwynhau ffilmiau, padlfyrddio, nofio a cherdded, ond yn bennaf oll mae wrth ei fodd â bwyd, coginio ac archwilio lleoedd newydd i fwyta.

Georgia Saye

Swyddog Cymorth Prosiect

Rôl Georgia o fewn Hyb Ace Cymru yw fel swyddog cymorth prosiect; mae hi wedi gweithio’n flaenorol fel gweithiwr prosiect gyda’r digartref, swyddog gorfodi, y swyddog adnoddau a gweinyddu yn nerbynfa CQ2. Mae ei rôl flaenorol fel gweinyddwr tîm, gan ddarparu cymorth gweinyddol a chlerigol cynhwysfawr i’r tîm Iechyd a Busnes Rhyngwladol a Gweinyddu o fewn Sefydliad Iechyd y Byd wedi bod yn werthfawr wrth ddod â’r sgiliau canlynol i’w swydd bresennol megis cysylltu a chefnogi cydgysylltu cyflenwyr, cefnogi dosbarthu a chydlynu adnoddau, a threfnu a chefnogi cynllunio cyfarfodydd/digwyddiadau. Mae hi’n mwynhau bod yn weithgar ac yn chwarae rygbi, teithio, ac mae wedi cwblhau swydd breswyl datblygu cymunedol 3 mis ym Mecsico.

Muqaddasa Abdul Wahid

Swyddog Cefnogi Cyfathrebu

Ymunodd Muqaddasa â Chanolfan Gydweithredol Sefydliad Iechyd y Byd ar Fuddsoddi ar gyfer Iechyd a Llesiant (WHO CC) ym mis Medi 2023 fel Swyddog Cymorth Cyfathrebu yn gweithio ar draws yr Uned Atal Trais (VPU) a’r Hyb ACE i gefnogi eu cyfathrebu mewnol ac allanol. Cyn ymuno ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, bu Muqaddasa yn gweithio fel Intern Allgymorth STEM yn NUSTEM, Prifysgol Northumbria lle bu’n gweithio’n bennaf yn hyrwyddo STEM ymhlith plant yn yr ysgol gynradd a’r blynyddoedd cynnar.

Mae gan Muqaddasa gefndir academaidd mewn gwyddoniaeth fiofeddygol a chefndir proffesiynol mewn cyfathrebu gan weithio fel newyddiadurwr yn y Daily Mirror- Sri Lanka. Bu’n canolbwyntio ar faterion cyfiawnder cymdeithasol, ac iechyd y cyhoedd. Bu hi hefyd yn gweithio yn Sisterhood Initiative gyda menywod a merched sy’n perthyn i gymunedau lleiafrifol yn Sri Lanka ym meysydd cyfiawnder cymdeithasol, diwygiadau i’r gyfraith a thrais ar sail rhywedd. Y tu allan i’r gwaith, mae Muqaddasa yn hoffi nosweithiau tawel yn darllen llyfrau neu’n gwylio rom-coms.