Pecyn Cymorth TrACE

Mae gan bawb rôl i'w chwarae i sicrhau bod Cymru'n dod yn genedl sy'n ystyriol o ACE a thrawma. Mae pecyn cymorth TrACE wedi’i ddatblygu fel adnodd i gefnogi pobl, sefydliadau, sectorau a systemau i ddatblygu eu dull eu hunain sy'n ystyriol o ACE a thrawma. Mae'n canolbwyntio ar adeiladu i mewn i arfer da sy'n bodoli, nid arno, a nodi lle y gellir gwneud gwelliannau a newidiadau i bolisïau, arferion, diwylliant a'r amgylchedd.

Mae ein Pecyn Cymorth TrACE yn ganllaw ymarferol i gefnogi sefydliadau i blannu Ymwybyddiaeth o ACE ac Ymarfer sy’n Ystyriol o Drawma. Nod y pecyn cymorth yw cynorthwyo sefydliadau i fyfyrio ar eu diwylliant, arferion a’u proses gyfredol a nodi gweithgareddau i weithredu dulliau sy’n mwy ymwybodol  a mwy ymatebol i drawma gan arwain at berchnogaeth gynyddol ar gyfer newid trawsnewidiol yn eu lleoliad.

Pecyn Cymorth TrACE

Lawrlwythwch yr amrywiaeth o offer i'ch helpu i ddechrau!

Pecyn Cymorth ar gyfer Sefydliadau sy'n Wybodus ynghylch Trawma ac ACE (TrACE)

Rydym wedi gweithio gyda sefydliadau i dreialu ein Pecyn Cymorth TrACE ac mae hyn wedi rhoi cipolwg da i ni ar yr hyn sy’n gweithio i effeithio ar y newid diwylliant sydd ei angen i ymgorffori dull gwybodus TrACE mewn gwirionedd.

Gwrandewch ar ein gweminar isod lle rydym yn clywed gan rai o’r sefydliadau peilot, lle maent yn trafod yr angen am ymrwymiad hirdymor i newid a rhai camau ymarferol i hwyluso hyn.

Edrychwch ar ein hadnoddau TrACE diweddaraf isod!

Canllawiau ar gyfer Polisi ac Ymarfer ar sail Trawma

Lawrlwythwch y Cyfarwyddyd!

Canllawiau ar gyfer Polisi ac Arfer sy’n Ystyriol o Drawma

Adroddiad Gwerthuso Pecyn Cymorth TrACE Camddefnyddio Sylweddau: Gweminar

Gweld lansiad Adroddiad Gwerthuso Pecyn Cymorth TrACE Camddefnyddio Sylweddau!

Lansio'r Adroddiad Gwerthuso Pecyn Cymorth TrACE Camddefnyddio Sylweddau

Rhowch wybod i ni os ydych chi’n defnyddio’r pecyn cymorth!