Pecyn Cymorth TrACE

Mae gan bawb rôl i'w chwarae i sicrhau bod Cymru'n dod yn genedl sy'n ystyriol o ACE a thrawma. Mae pecyn cymorth TrACE wedi’i ddatblygu fel adnodd i gefnogi pobl, sefydliadau, sectorau a systemau i ddatblygu eu dull eu hunain sy'n ystyriol o ACE a thrawma. Mae'n canolbwyntio ar adeiladu i mewn i arfer da sy'n bodoli, nid arno, a nodi lle y gellir gwneud gwelliannau a newidiadau i bolisïau, arferion, diwylliant a'r amgylchedd.

Mae dull TrACE yn deall y gall unrhyw un fod wedi profi ACE a thrawma yn eu bywydau ac mae’n cefnogi anghenion y bobl sy’n gweithio gyda, ac ar gyfer, gwasanaeth neu system y sefydliad. Mae’r pecyn cymorth yn sail i’r weledigaeth o Gymru sy'n ystyriol o ACE a thrawma: atal ACEs a thrawma, lliniaru eu heffeithiau a chefnogi pobl sydd angen cymorth i oresgyn eu profiadau.

Mae dull TrACE yn un sy’n lleihau ACEs, trawma ac aildrawmateiddio ac yn cydnabod y gall anghydraddoldeb strwythurol, gwahaniaethu a ffactorau eraill achosi gofid a bod yn rhwystr i fynediad teg at gymorth. Mae’n hyrwyddo cymdeithas garedig, dosturiol sy’n adeiladu ein cysylltedd a’n cryfderau personol, megis perthnasoedd da gyda chyfoedion cefnogol, teulu a’n cymunedau o’n cwmpas.

Mae ein Pecyn Cymorth TrACE yn ganllaw ymarferol i gefnogi sefydliadau i blannu Ymwybyddiaeth o ACE ac Ymarfer sy’n Ystyriol o Drawma. Nod y pecyn cymorth yw cynorthwyo sefydliadau i fyfyrio ar eu diwylliant, arferion a’u proses gyfredol a nodi gweithgareddau i weithredu dulliau sy’n mwy ymwybodol  a mwy ymatebol i drawma gan arwain at berchnogaeth gynyddol ar gyfer newid trawsnewidiol yn eu lleoliad.

Rhowch wybod i ni os ydych chi’n defnyddio’r pecyn cymorth