Ein Heffaith

Ein taith hyd yn hyn

Mae mynd i’r afael ag ACEs yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac mae Hyb ACE Cymru wedi cael cyllid grant ers 2017 i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ledled Cymru o beth yw ACEs, yr effaith y gallant ei chael ar iechyd a chanlyniadau cymdeithasol gwael ar draws hynt bywyd. Ond yn bwysicaf oll, rydym bellach yn cefnogi cymdeithas, sefydliadau, sectorau a systemau Cymru'n uniongyrchol i atal, lliniaru a chefnogi’r rhai sydd wedi profi ACES a thrawma trwy ddulliau ac arferion sy’n seiliedig ar drawma.

Rydym yn mabwysiadu ymagwedd iechyd y cyhoedd, system gyfan at drawsnewid systemau trwy gydgynhyrchu a chydweithio â phobl, sefydliadau a chymunedau yng Nghymru.

  • Codi Ymwybyddiaeth

    Darparu hyfforddiant penodol i’r sector e.e. ar gyfer Addysg, Ieuenctid, Tai, Chwaraeon, Camddefnyddio Sylweddau i enwi ond ychydig.

  • Wedi Creu Adnoddau

    Gan ddatblygu ymchwil, gwerthusiadau ac adnoddau ymarferol, a chynnal digwyddiadau personol a rhithwir. Rydym hefyd wedi cynnal dwy ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus lwyddiannus #Amser i Fod yn Garedig a wnaeth dros 4 miliwn o argraffiadau

  • Wedi blaenoriaethu hyrwyddo a meithrin gwytnwch trwy gyrchu ffactorau amddiffynnol

    Rydym yn gwybod, er mai atal yw ein prif nod, ni allwn atal pob ACE rhag digwydd. Rydym yn canolbwyntio ar gefnogi mynediad teg at y pethau sy’n lliniaru’r effeithiau sy’n gysylltiedig ag ACEs. Rydym yn seiliedig ar gryfderau ac yn amhenderfyniaethol yn y dull hwn, ac rydym yn cymeradwyo labelu, sgorio ace, beio dioddefwyr a phatholegu pobl sydd angen cymorth.

I ble rydym yn troi ein ffocws nawr?

Roedd Adroddiad Polisi ‘Adolygiad o Brofiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE) Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2021, yn dangos cefnogaeth gref i waith Canolfan ACE Cymru a chytunwyd bod gan Gymru “gorff cadarn o dystiolaeth gyson sy’n sail i ACEs a chefnogaeth gref i benderfyniad Llywodraeth Cymru i flaenoriaethu camau gweithredu ar ACEs”. Ymhellach, mae pwysigrwydd cael plentyndod diogel sy’n meithrin pob plentyn yng Nghymru yn cael ei adlewyrchu’n gynyddol ar draws polisi Llywodraeth Cymru ac yn yr Adolygiad Polisi ACE diweddar gan Lywodraeth Cymru.

Mae canfyddiadau’r adolygiad wedi llunio, a byddant yn parhau i lunio’r ffordd y mae Hyb ACE Cymru yn parhau i weithio dros y cam nesaf. Rydym wedi troi ein sylw at ganfyddiadau’r adolygiad a’r egwyddorion a osodwyd gan y Dirprwy Weinidog, Julie Morgan AS, i ganolbwyntio ar sut yr ydym yn awr yn troi gwybodaeth am ACEs yn ymarferol drwy lens sy’n ystyriol o drawma sy’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

“Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran cyflawni ein hymrwymiad i greu gwasanaethau cyhoeddus sy’n ymwybodol o ACE yng Nghymru. Gallwn ni eisoes weld rhai o fanteision y gwaith a wnaed i godi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ACEs mewn meysydd megis addysg, cyfiawnder ieuenctid a thai.
Er gwaethaf y cynnydd da a wnaethom, mae mwy y mae angen i ni ei wneud. Mae angen i ni sicrhau bod yr ymwybyddiaeth a dealltwriaeth fwy o adfyd plentyndod yn troi’n gamau gweithredu sy’n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Mae angen i ni ganfod y ffyrdd gorau o gefnogi rhieni, amddiffyn plant rhag niwed, rhoi’r dechrau gorau mewn bywyd iddynt a gwella canlyniadau. Mae hyn yn cynnwys camau gweithredu sy’n atal ACEs ac yn lliniaru eu heffaith.”

Julie Morgan MS Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol