Ymgyrchoedd

#AmseriFodynGaredig – ein hymgyrch newid ymddygiad 2021

Roedd bywyd yn ystod y pandemig yn gyfnod anodd i bawb, yn arbennig i’n pobl ifanc, gyda llawer yn profi unigedd, straen a gorbryder. Fe wnaeth COVID-19 waethygu profiad plant sydd mewn perygl o gael ACEs neu sy'n eu profi yn y cartref. Roedd diffyg mynediad at ffrindiau ysgol, athrawon, gweithwyr cymdeithasol a'r lle a'r gwasanaethau diogel y mae ysgolion yn eu darparu yn golygu bod mwy o blant yn methu cael eu lleisiau clywed neu gyrchu ffactorau cymorth/amddiffynnol.

Gweld Ymgyrch

#AmseriFodynGaredig - 2019

Gan fod bron i hanner y bobl yng Nghymru wedi profi ACE yn ystod plentyndod, ein hamcan oedd dechrau newid agweddau tuag at y rhai sydd wedi profi ACE a chreu “Cymru sy’n fwy ystyriol o ACE” trwy annog pobl i fod yn dosturiol a deall y gall pawb chwarae rhan wrth adeiladu gwytnwch mewn plant.

Gweld Ymgyrch